Seadused ja mõisted

Pürotehniline toode on signaliseerimiseks, ilutulestiku korraldamiseks või muuks seda laadi otstarbeks ettenähtud pürotehnilist ainet (plahvatab või põleb õhuhapnikuta) sisaldav toode.

Ilutulestik on vaatemäng, mis põhineb pürotehnilise aine põlemisel tekkivatel järjestikustel valgus-, suitsu- või heliefektidel.

Pürotehnik on isik, kellele on väljastatud pädevustunnistus, mis annab õiguse ilutulestiku korraldamiseks.

PAUGUTI on teravaid kilde mitteandvasse kesta paigutatud pürotehniline toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt heliefekti (paugu) ning mida kasutusloas nimetatakse paugutiks.

Ohutus on seisund, mis on saavutatud õnnetuse vältimiseks ja õnnetuse korral selle tagajärgedega toimetulekuks abinõusid rakendades.

 

Lõhkematerjaliseaduses, mis reguleerib pürotehnika müüki ja käitlemist, on seaduse loomisest alates viidud sisse mitmeid täiendavaid piiranguid pürotehnika müügiks ja kasutamiseks. Seadusemuudatuste üheks eesmärgiks on olnud pürotehnika kättesaadavuse piiramine alla 18-aastastele isikutele ning kasutamise viimine “hea tava” raamidesse seaduslikul viisl.

Seaduslikest piirangutest enam aitab lastevanemate kasvatustöö. Lastele tuleks selgitada, kuidas pürotehnilisi tooteid ohutult ja kaasinimesi häirimata kasutada. Ostes lastele nimetatud tooteid, peaks kindlasti enne seletama millega on tegu, millal ja kuidas konkreetset toodet kasutada ning kuidas tagada enda ja teiste ohutus. Peaks ka jälgima, et lapsed neid nõudeid järgivad. Niimoodi saaks ära hoida õnnetusi ja kindlustada, et tooteid kasutatakse nõuetepäraselt.

Järgnevalt on toodud ära mõned seaduslikud piirangu toodete müügile, mis peaks tagama suurema ohutuse ja samas ära hoidma ajalisest piirangust tulenevalt toodete kasutamise kaaskodanikke häirival viisil.

AJALISED PIIRANGUD

  • Avalikus kohas käitumise nõuded on sätestatud korrakaitseseaduse §-des 55 ja 56, mille kohaselt avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte, kusjuures mujal kui avalikus kohas kehtib keeld ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, v.a erandid nagu ööl vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit.

VANUSEPIIRANGUD

Osaliselt võib F1 kategooria pürotehnilisi toodeid võõrandada alates 12 aastastele: fontäänid (vulkaanid), sisetooted, peamiselt suitsuefektiga tooted tuleb jälgida tootele märgitud vanusepiirangut;

F2 ja F3 kategooria pürotehnilist toodet võib võõrandada vähemalt 18-aastasele isikule.

Lõhkematerjaliseaduse link https://www.riigiteataja.ee/akt/LMS