Ohutus

Pürotehnika, ilutulestik

Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele, kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades toote kasutamisele määratud vanusepiirangut.

Pürotehnilise toote kasutamisel tuleb arvestada avalikus kohas käitumise ja avaliku korra nõudeid.

F4- ja T2-kategooria pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes pürotehnik.

Pauguti kasutamine on keelatud, v.a. pürotehnik, kes kasutab seda majandus- või kutsetegevuses.

Laeva ohutusvarustuses kasutatava punase signaalraketi ja muu sarnase värvusega raketi kasutamine merel ja rannikul ohuolukorrata on keelatud. Signaalrakette ei ole lubatud kasutada ilutulestikuks.

Lugege alati toote kasutusjuhendit ja toimige vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatule, vajadusel konsulteerige spetsialistiga.

 

 • Osta ilutulestiku tooteid ainult usaldusväärsetelt ja MTR registreeringut omavatelt müüjatelt.Jälgi, et tootel ei oleks väliseid mehhaanilisi vigastusi, nende esinemise korral tagasta toode müüjale.

 • Hoia ilutulestiku vahendeid kuivas kohas ja tuleohtlikest elementidest eemal (ahjud, katlad jne.)

 • Loe läbi ilutulestiku tootega kaasasolev kasutusjuhend ja käitu vastavalt sellele.

 • Vali ilutulestiku toodete kasutamiseks õige aeg ja koht selliselt, et sa oma tegevusega ei häiriks kaaskodanikke. Öörahu!

 • Ära kasuta ilutulestiku toodet seal, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra.

 • Ohutu kaugus on märgitud toote kasutusjuhendis või küsi seda eraldi müüjalt.

 • Jälgi, et kavandatava ilutulestiku kohal, lähedal või lennutrajektooril ei oleks takistusi. Näiteks puid või hooneid.

 • Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale kohtpüsivalt nii, et toode ei saaks toimides ümber kukkuda. Vajadusel toesta (liiv, muld, kivid, lumi) või seo maasse torgatud vaia külge. Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida lendavad ja põlevad osad võivad vigastada.

 • KASUTA KAITSEPRILLE!

 • Süüta ROHELINE süütenöör ja eemaldu kiiresti ohutusse kaugusesse. Süütenöör põleb ca 6 sekundit. Korraga tohib süüdata ainult ühe toote, ühe süütenööri.

 • SÜÜTAMISE AJAL TOOTE KOHALE KUMMARDUMINE ON ELUOHTLIK !

 • Tooteid ei tohi omavahel ühendada.

 • Kui toode peale süütamist ei tööta, võib sellele läheneda peale 15 minuti möödumist.

 • Ära tegele ilutulestikuga alkoholijoobes või psühhotroopse aine mõju all.

 • Pärast ilutulestiku toodete kasutamist korja kokku oma tegevusest tekkinud jäägid.

 • Oma tarbeks vajalike pürotehniliste toodete netomass kokku ei või ületada 20 kg. Üle 20 kg pürotehniliste toodete hoidmisel on vajalik pürotehnilise toote käitlemiskoha käitamisluba.