Avalikkuse teavitamine

SUURÕNNETUSE OHUGA ETTEVÕTTE TEAVE OHUTUSABINÕUDE JA VÕIMALIKU ÕNNETUSE KOHTA

Käitaja nimi: Hansa Ilutulestikud OÜ
Käitise aadress: Tähe, Saarepeedi küla, Viljandi vald, Viljandimaa.
Ohutusabinõude kohta teavet andva vastutava isiku nimi ja kontaktandmed: Kalle Tüür, kalle@hansatuled.ee; tel: 6311884 või 5164964
Hansa Ilutulestikud OÜ pürotehnika ladu on Kemikaaliseaduse alusel B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Ettevõtte kohta on koostatud ning esitatud eelnimetatud seaduse alusel nõutavad dokumendid, samuti omab ettevõte vastavat tegevusluba.

Riiklikku järelevalvet viiakse läbi vähemalt kord aastas ja selle kohta saab täpsemat infot kui teete järelpärimise e-kirja teel louna@rescue.ee või info@tja.ee
Hansa Ilutulestike laos komplekteeritakse ja ladustatakse järgnevatesse lõhkematerjali alaklassidesse kuuluvaid pürotehnilisi tooteid.
Allklass 1,1G; 1,3G; 1,4G ILUTULESTIKUVAHENDID
Allklass 1,2G TEHNILISE OTSTARBEGA PÜROTEHNILISED TOOTED
Peamine suurõnnetus oleks pürotehnika süttimine. Pürotehnilised tooted on väga tuleohtlikud. Suurema põlengu korral ka plahvatusohtlikud. Tulekahju korral eraldavad põlemisel suurel hulgal soojuskiirgust. Pürotehnilised tooted süttivad üksteise järel väiksemate plahvatusefektidega ja laialipaiskumisega. Need efektid võivad esineda suurema põlengu korral koos.
Suurõnnetuse korral on oht ohualas saada vigastusi plahvatuse tagajärjel paiskuvatest esemetest. Samuti võib ohualas lenduda põlevaid osakesi, mis võimaliku keskkonnakahjuna võivad süüdata käitist ümbritseva maastiku.
Ohualast väljaspool inimestele, varale ja keskkonnale kahju tõenäoliselt ei tekki. Kohapeal on olemas hädaolukorra vältimiseks vajalik kogus pulbertulekustuteid.
Võimalikust suurõnnetusest teada saamine ja ohualas olevate inimeste hoiatamine ja teavitamine: *Ohualas alaliselt paiknevad inimesed puuduvad, ajutiselt sinna sattunud inimesed kuulevad või näevad laos toimuvaid plahvatusi ja eemalduvad, vajadusel teavitatakse suusõnaliselt.
*Suurõnnetuse korral palutakse ohualas viibijatel eemalduda ohualast ehk siis laost 175 meetri kaugusele.
*Hädaolukorrast teavitab ettevõtte vastutav isik kolme lähima talu elanikke võimalusel telefoni teel või parimal võimalikul moel.
Hansa Ilutulestikud OÜ teeb tihedat koostööd Lõuna Päästeametiga, tagamaks suurõnnetuse korral vajalik tegutsemine ja vähendamaks suurõnnetuse tagajärgi. Samuti on Hädaolukorra seaduse alusel koostatud hädaolukorra lahendamise plaan, mis on koostatud õnnetusest tulenevate kõigi käitisest väljaspool ilmnevate tagajärgedega toime tulekuks.
Võimaliku õnnetuse korral soovitame järgida kõiki Päästjate ja ettevõtte personali poolt antavaid juhiseid.
Lisainfo soovi korral saatke palun e-kiri aadresssile info@hansatuled.ee
Lao asendiplaan koos ohualaga 175 meetrit.